Ważna informacja dla rodziców przedszkolaków

Jesteś tu: » Strona główna » Ważna informacja dla rodziców przedszkolaków

Ważna informacja dla rodziców przedszkolaków

Przypominamy rodzicom przedszkolaków o obowiązku podpisania Umowy cywilno - prawnej z punktem przedszkolnym oraz

Aneksu Nr 1 do tej umowy, najpóźniej w dniu 30 sierpnia.
W sekretariacie należy złożyć dwa komplety identycznie wypełnionych dokumentów oraz odebrać kluczyk do czytnika obecności.

 

 

 

UMOWA CYWILNOPRAWNA NR ………………

O ŚWIADCZENIE USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5

PROWADZONYM PRZEZ GMINĘ MIASTO SZCZECIN

Zawarta w dniu 31.08.2012 r. w Szczecinie pomiędzy Gminą Miasto Szczecin – punktem przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Szczecinie, ul. Królowej Jadwigi 29.

Zwanym dalej „usługodawcą” reprezentowanym przez:

Panią Stanisławę Kaselę Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Szczecinie a rodzicami/ prawnym opiekunem

………………………………………………………….

(Imię i nazwisko)

zwanym dalej „usługobiorcą”, zam. ………………………………………………….

(adres)

PESEL rodzica/ prawnego opiekuna………………………………………..

§1. Przedmiotem umowy jest zakres świadczeń realizowanych przez punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 5 prowadzony przez Gminę Miasto Szczecin, dla dziecka:

1)      Imiona dziecka ……………………………………………….

2)      Nazwisko dziecka ……………………………………………

§ 2. W ramach niniejszej umowy punkt przedszkolny zobowiązuje się do:

1)      realizacji w godz. 9:00 – 14:00 bezpłatnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty

i wychowania,

2)      realizacji zajęć w godzinach otwarcia punktu przedszkolnego, wykraczających poza czas realizacji podstawy programowej, o których mowa w § 3 ust. 1 uchwały

Nr X/222/11 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych (Dz. Urz. Woj. Zach. Z 2011 r. Nr 99, poz. 1811).

§ 3.1. Usługobiorca oświadcza, że jego dziecko korzystać będzie z:

1)      usług punktu przedszkolnego:

a)      w poniedziałek, w godzinach od godziny …………….. do godz. …………………

b)       we wtorek, w godzinach od godziny …………….. do godz. …………………

c)      w środę, w godzinach od godziny …………….. do godz. …………………

d)     w czwartek, w godzinach od godziny …………….. do godz. …………………

e)      w piątek, w godzinach od godziny …………….. do godz. …………………

2. dziennego wyżywienia:

a) w poniedziałek, w ilości ……. posiłków, tj. ………………………………………..........

b) we wtorek, ilości ……. posiłków, tj. ……………………………………….....................

c) w środę, ilości ……. posiłków, tj. ……………………………………….........................

d) w czwartek, ilości ……. posiłków, tj. ………………………………………...................

e) w piątek, ilości ……. posiłków, tj. ………………………………………........................

2. Usługobiorca zobowiązuje się do wniesienia do 5 dnia każdego miesiąca na rzecz Usługodawcy:

1) z góry:

a) opłaty za świadczenia i usługi opiekuńczo – wychowawcze, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 3 ust. 1 uchwały, przywołanej w § 2 ust. 2,

w wysokości 2,90 zł. za każdą rozpoczętą godzinę (słownie: dwa zł dziewięćdziesiąt gr.)

b) opłaty za wyżywienie dziecka (koszt surowca) w wysokości 5,50 zł. (słownie: pięć zł pięćdziesiąt gr)

za każdy dzień roboczy,

2)      z dołu za miesiąc poprzedni za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, po zamknięciu punktu przedszkolnego, o którym mowa w § 4.

§ 4. Za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń po zamknięciu punktu przedszkolnego uiszcza opłatę 25 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

§ 5. Opłata o której mowa w § 3 ust. 2, pkt. 1 lit. a podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w punkcie przedszkolnym, w wysokości deklarowanej w § 3 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy wielokrotności stawki godzinowej pomnożonej przez liczbę dni nieobecności dziecka w punkcie przedszkolnym, w formie odpisu w kolejnym miesiącu.

§ 6. Opłata, o której mowa w § 3 ust. 2, pkt. 1 lit. b podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w punkcie przedszkolnym, za każdy skutecznie zgłoszony przez usługobiorcę dzień nieobecności, począwszy od dnia następnego po zgłoszeniu, w wysokości odpowiedniej wielokrotności dziennej stawki żywieniowej, w formie odpisu w kolejnym miesiącu.

§ 7. 1. Opłatę każdego miesiąca za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym można regulować:

1)      poprzez bezpośrednią wpłatę wymaganej kwoty w siedzibie punktu przedszkolnego,

2)      lub dokonanie na podstawie uprzednio uzyskanej od dyrektora punktu przedszkolnego  informacji o wysokości wpłaty, na konto bankowe punktu przedszkolnego,

z podaniem w tytule płatności: imienia i nazwiska dziecka oraz miesiąca, którego dotyczy opłata.

2.  Świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 2 będą realizowane przez punkt przedszkolny tylko po dokonaniu opłat w terminach wskazanych w § 3 ust. 2 oraz w formie wskazanej

w § 7 ust. 1.

§ 8. 1. Dziecku usługobiorcy przysługuje uprawnienie do korzystania z punktu przedszkolnego w okresie przerwy wakacyjnej w placówce pełniącej dyżur ustalony 

na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Szczecinie z organem prowadzącym.

2. Korzystając z usług punktu przedszkolnego w miesiącach wakacyjnych usługobiorca wnosi opłaty, o których mowa w § 3 ust. 2 z góry, od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług

w wysokości odpowiadającej zadeklarowanemu w umowie czasowi pobytu dziecka

w przedszkolu i korzystaniu z zadeklarowanego wyżywienia.

§ 9. Za opóźnienie w dokonywaniu opłat będą naliczane ustawowe odsetki.

§ 10. 1. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem 30 – dniowego okresu wypowiedzenia przez:

1)      usługobiorcę za miesięcznym wypowiedzeniem na piśmie,

2)      każdą ze stron za porozumieniem dokonanym na piśmie.

2. Rozwiązanie umowy może nastąpić bez zachowania okresu wypowiedzenia , ze skutkiem natychmiastowym:

1) jeżeli usługobiorca zalega z opłatami co najmniej 2 miesiące,

2) jeżeli bez uzasadnionej przyczyny dziecko nie uczęszcza do punktu przedszkolnego przez okres co najmniej 7 dni. Wskazanie przyczyny  powinno nastąpić w formie pisemnej, nie później niż w 7 dniu nieobecności dziecka w punkcie przedszkolnym.

3. Zmiana stawki żywieniowej w  granicach określonych zarządzeniem Nr 410/11 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 sierpnia 2011 r. nie wymaga zmiany umowy. O podwyższeniu stawki żywieniowej usługobiorca będzie zawiadomiony przez usługodawcę z wyprzedzeniem 7 dni.

§ 11. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane są w drodze pisemnego aneksu,

pod rygorem nieważności.

 § 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową moją zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia 03.09.2012 r. do dnia 31.08.2013 r.

§ 14.  Świadczenia i usługi opiekuńczo – wychowawcze poza podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie przysługują dziecku począwszy od następnego dnia po dniu zawarcia umowy.

§ 15. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zawarcia niniejszej umowy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926

z póź. zm.).

§ 16. Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej

ze stron.

 

 

………………………….                                           …………………………..

(Podpis rodzica/ prawnego opiekuna)                                                                           (Podpis dyrektora przedszkola)

 

 

 

 

Aneks nr 1

 

do umowy nr 01/08/2012 z dnia 31.08.2012 r.

 

o korzystaniu z czytników obecności

 

w punkcie przedszkolnym

 

przy Szkole podstawowej Nr 5 w Szczecinie

 

 

 

zawarty pomiędzy Gminą Miasto Szczecin – punktem przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Szczecinie, ul. Królowej Jadwigi 29.

 

Zwanym dalej „usługodawcą” reprezentowanym przez:

 

Panią Stanisławę Kaselę Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Szczecinie a rodzicami/ prawnym opiekunem

 

……………………………………………………………………………….……….

 

(Imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna)

 

zwanym dalej „usługobiorcą”, zam. ………………………………………………….

 

 

 

§1

 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o wprowadzeniu następujących zmian w Umowie nr 01/08/2012

 

z dnia 31.08.2012 r. na rzecz dziecka…………………………………………………………………………………..
w  sprawie korzystania z czytników obecności w punkcie przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 5.

 

 

 

§2

 

 

 

  1. Od dnia 03.09.2012 r. każdy rodzic/ opiekun prawny dziecka będącego wychowankiem punktu przedszkolnego ma obowiązek korzystania z czytników obecności znajdujących się na skrzydle A i B placówki.
  2. Na podstawie czytników wyliczana zostaje kwota należna do zapłaty, za comiesięczne usługi pedagogiczno – wychowawcze, prowadzone przez punkt przedszkolny na rzecz dziecka.
  3. Nie wywiązywanie się z umowy, a tym samym nie korzystanie z czytników obecności skutkuje całodziennym naliczeniem obecności dziecka.
  4. W celu uniknięcia konsekwencji o których mowa w pkt. 3 należy skutecznie zgłosić nieobecność dziecka.

 

 

 

§3

 

 

 

  1. Poprzez skuteczne zgłoszenie absencji dziecka rozumiane jest telefoniczne lub osobiste poinformowanie sekretariatu szkoły, o nieobecności w owym dniu najpóźniej do godz. 8:30 tego dnia.

 

§4

 

 

 

W pozostałym zakresie postanowienia Umowy pozostają bez zmian

 

 

 

§5

 

 

 

  1. Zapisy aneksu będą obowiązywać od dnia 03.09.2012 r.  
  2. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

………………………………..                                                 ……………………………..

 

        (Podpis rodzica/ prawnego opiekuna)                                                                                                                             (Podpis dyrektora)

 

 

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Megamatma
?>